MySQL gerçeklenimi
Önceki Grilisteleme Desteğinin Eklenmesi Sonraki
MySQL gerçeklenimi
Bu gerçeklenim, aşağıdaki gerçeklenimlerin üzerine inşa edilerek Johannes Berg tarafından geliştirilmiştir:
Başka bir pograma ihtiyaç duymaz - gerçeklenim tamamen MySQL veritabanında yapılandırılmıştır.
Yapılandırmanın gelişimini içeren bir arşiv ve bir README dosyası
http://johannes.sipsolutions.net/wiki/Projects/exim-greylist adresinde mevcuttur.
Sisteminizde MySQL kurulu olmalıdır. MySQL komut satırında exim_greylist ve exim_greylist_log isimli iki tablo ile exim4 veritabanı oluşturulur:
CREATE DATABASE exim4;
use exim4;

CREATE TABLE exim_greylist (
  id bigint(20) NOT NULL auto_increment,
  relay_ip varchar(80) default NULL,
  sender varchar(255) default NULL,
  recipient varchar(255) default NULL,
  block_expires datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
  record_expires datetime NOT NULL default '9999-12-31 23:59:59',
  create_time datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
  type enum('AUTO','MANUAL') NOT NULL default 'MANUAL',
  passcount bigint(20) NOT NULL default '0',
  blockcount bigint(20) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY (id)
);

CREATE TABLE exim_greylist_log (
  id bigint(20) NOT NULL auto_increment,
  listid bigint(20) NOT NULL,
  timestamp datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
  kind enum('deferred', 'accepted') NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id)
);
Exim yapılandırma dosyasının ana bölümüne bazı makrolar eklenir:
# Eğer başka veritabanları da kullanıyorsanız, bu veritabanına erişimi
# mysql_servers = localhost/exim4/kullanıcı/parola şeklinde sağlayabilirsiniz.

# seçenekler
# bunlar, xxx olarak mysql'in DATE_ADD(..,INTERVAL xxx) deyiminde
# geçerli olacak şekilde belirtilmelidir, örneğin çoğul olarak
# "2 HOUR" yerine "2 HOURS" belirtilirse geçersiz olacaktır.
GREYLIST_INITIAL_DELAY = 1 HOUR
GREYLIST_INITIAL_LIFETIME = 4 HOUR
GREYLIST_WHITE_LIFETIME = 36 DAY
GREYLIST_BOUNCE_LIFETIME = 0 HOUR

# tablo isimlerini değiştirebilirsiniz
GREYLIST_TABLE=exim_greylist
GREYLIST_LOG_TABLE=exim_greylist_log

# grilistelemeyi (geçici olarak) iptal etmek için bu satırı açıklama
# haline getirin
GREYLIST_ENABLED=

# günlük kayıtlarını etkinleştirmek için bu satırın başındaki # işaretini
# kaldırın
#GREYLIST_LOG_ENABLED=

# bundan sonrasında normalde bir düzenleme yapılmamalıdır

.ifdef GREYLIST_ENABLED
# veritabanı makroları
GREYLIST_TEST = SELECT CASE \
  WHEN now() > block_expires THEN "accepted" \
  ELSE "deferred" \
 END AS result, id \
 FROM GREYLIST_TABLE \
 WHERE (now() < record_expires) \
  AND (sender   = '${quote_mysql:$sender_address}' \
   OR (type='MANUAL' \
    AND (  sender IS NULL \
     OR sender = '${quote_mysql:@$sender_address_domain}' \
      ) \
    ) \
   ) \
  AND (recipient  = '${quote_mysql:$local_part@$domain}' \
   OR (type = 'MANUAL' \
    AND (  recipient IS NULL \
     OR recipient = '${quote_mysql:$local_part@}' \
     OR recipient = '${quote_mysql:@$domain}' \
      ) \
     ) \
    ) \
  AND (relay_ip  = '${quote_mysql:$sender_host_address}' \
   OR (type='MANUAL' \
    AND (  relay_ip IS NULL \
     OR relay_ip = \
     substring('${quote_mysql:$sender_host_address}',1,length(relay_ip)) \
      ) \
     ) \
   ) \
 ORDER BY result DESC LIMIT 1

GREYLIST_ADD = INSERT INTO GREYLIST_TABLE \
 (relay_ip, sender, recipient, block_expires, \
  record_expires, create_time, type) \
 VALUES ( '${quote_mysql:$sender_host_address}', \
 '${quote_mysql:$sender_address}', \
 '${quote_mysql:$local_part@$domain}', \
 DATE_ADD(now(), INTERVAL GREYLIST_INITIAL_DELAY), \
 DATE_ADD(now(), INTERVAL GREYLIST_INITIAL_LIFETIME), \
 now(), \
 'AUTO' \
)

GREYLIST_DEFER_HIT = UPDATE GREYLIST_TABLE \
           SET blockcount=blockcount+1 \
           WHERE id = $acl_m9

GREYLIST_OK_COUNT = UPDATE GREYLIST_TABLE \
          SET passcount=passcount+1 \
          WHERE id = $acl_m9

GREYLIST_OK_NEWTIME = UPDATE GREYLIST_TABLE \
           SET record_expires = DATE_ADD(now(), \
           INTERVAL GREYLIST_WHITE_LIFETIME) \
           WHERE id = $acl_m9 AND type='AUTO'

GREYLIST_OK_BOUNCE = UPDATE GREYLIST_TABLE \
           SET record_expires = DATE_ADD(now(), \
           INTERVAL GREYLIST_BOUNCE_LIFETIME) \
           WHERE id = $acl_m9 AND type='AUTO'

GREYLIST_LOG = INSERT INTO GREYLIST_LOG_TABLE \
        (listid, timestamp, kind) \
        VALUES ($acl_m9, now(), '$acl_m8')
.endif
Artık, ACL bölümünde (begin acl satırından sonra) “greylist_acl” ismiyle yeni bir ACL tanımlayabiliriz:
.ifdef GREYLIST_ENABLED
# Bu acl ya deny ya da accept döndürecek.
# acl = greylist_acl'yi ber deger ile kullandığımızdan,
# bir accept, kuralı DOĞRU yapacak, dolayısıyla bir erteleme olacak;
# bir deny ise kuralı YANLIŞ yapacak, dolayısıyla erteleme olmayacak.
greylist_acl:
 # Normal teslimatlar için griliste sınanacak.

 # Griliste sınanıp, acl_m8'e "accepted", "deferred" veya "unknown"
 # ve acl_m9'a kayıt numarası döndürülecek.

 warn set acl_m8 = ${lookup mysql{GREYLIST_TEST}{$value}{result=unknown}}
    # Burada acl_m8 = "result=x id=y"

    set acl_m9 = ${extract{id}{$acl_m8}{$value}{-1}}
    # Artık acl_m9 kayıt numarasını (veya -1) içerecek.

    set acl_m8 = ${extract{result}{$acl_m8}{$value}{unknown}}
    # acl_m8 unknown/deferred/accepted içerecek.

 # Bu üçlüyü bilmiyorsak, ileti ekleyeceğiz yoksa erteleyeceğiz
 accept
    # yukarıdaki sınama unknown (henüz kayıt yok) döndürmüşse
    condition = ${if eq{$acl_m8}{unknown}{1}}
    # ayrıca bir kayıt ekleyeceğiz
    condition = ${lookup mysql{GREYLIST_ADD}{yes}{no}}

 # Şimdi günlük kaydı yapacağız, sonucun önemi yok.
 # Üçlüyü bilmiyorsak bir günlük girdisine gerek yok çünkü
 # yukarıda oluşturma sırasında dolaylı olarak yapıldı.
 #
 .ifdef GREYLIST_LOG_ENABLED
 warn condition = ${lookup mysql{GREYLIST_LOG}}
 .endif

 # Üçlü hala engelleniyor mu bakalım
 accept
    # Yukarıdaki sınama deferred döndünmüşse ertele
    condition = ${if eq{$acl_m8}{deferred}{1}}
    # ve kayda geçir
    condition = ${lookup mysql{GREYLIST_DEFER_HIT}{yes}{yes}}

 # Bakılan kayıtları saymak için bir warn deyimi kullanıyoruz.
 warn condition = ${lookup mysql{GREYLIST_OK_COUNT}}

 # Özdevinimli kayıtlarda zaman aşımını belirlemek için bir
 # warn deyimi kullanıyoruz. Ancak, posta boş göndericili değilse
 # zamanaşımı uygulanacak, aksi takdirde zamanaşımı uygulanmayacak.
 #
 warn !senders = : postmaster@*
    condition = ${lookup mysql{GREYLIST_OK_NEWTIME}}
 warn senders = : postmaster@*
    condition = ${lookup mysql{GREYLIST_OK_BOUNCE}}

 deny
.endif
Gönderici adresi boş olmayan üçlüleri grilistelemek için bu ACL'yi acl_rcpt_to ACL'nize yerleştirin. Böylece, gönderici varlık doğrulaması yapmanız mümkün olacak:
.ifdef GREYLIST_ENABLED
 defer !senders = : postmaster@*
    acl   = greylist_acl
    message = greylisted - try again later
.endif
Onu ayrıca acl_data'e de yerleştirin, fakat sadece gönderici adresinin boş olduğunu tespit ettikten sonraya. Bu, spamcıların grilistelemeyi gönderici adresini boş bırakarak aşmaya çalışmalarını önlemek içindir.
.ifdef GREYLIST_ENABLED
 defer senders = : postmaster@*
    acl   = greylist_acl
    message = greylisted - try again later
.endif
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
greylistd Başlangıç SPF Sınamalarının Eklenmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası