Etkileşimli Kip
Önceki Yorumlayıcının Kullanımı Sonraki
Etkileşimli Kip
Komutların yorumlayıcıya satır satır girildiği duruma etkileşimli kip denir. Bu kipte birincil komut satırı >>> şeklindeyken ikincil komut satırı ... şeklinde görülür. Örneğin:
bash-2.05$ python
Python 2.2.2 (#1, Feb 24 2003, 19:13:11)
[GCC 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-4)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
Birden fazla satırlık bloklar girildiğinde satırlar ikincil komut satırında girintili yazılır:
>>> dunya_duzdur=1
>>> if dunya_duzdur:
...   print "Düşmemeye dikkat et!"
...
Düşmemeye dikkat et!
>>>
Yorumlayıcıdan çıkmak için ctrl+D tuşlayın. Etkileşimli kipte çalıştırılan programlarda bir hata bulunması halinde yorumlayıcı bir hata mesajı basar ve birincil komut satırına döner:
>>> if dunya_duzdur:
... print "Düşmemeye dikkat et!"
 File "<stdin>", line 2
  print "Düşmemeye dikkat et!"
    ^
IndentationError: expected an indented block
>>>
Burada 2. satırın girintili yazılması gerektiği hatırlatılıyor.
Ayrıca etkileşimli kipte ya da Python programlarınızı yazarken komut satırı yerine daha rahat bir ortamda calışmak isteyebilirsiniz. Bunun için Python ile birlikte gelen idle'ı deneyebilirsiniz. idle Python ile yazılmış bir uygulama. Bazı idle komutları şöyledir:
 • Alt+p Yazdığınız bir önceki komutu getirir.
 • Alt+n Yazdığınız bir sonraki komutu getirir.
 • enter Yazdığınız komutları çalıştırır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Yorumlayıcının Çalıştırılması Başlangıç Python Betikleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası