Listeler Üzerine Daha Fazla Bilgi
Önceki Veri Yapıları Sonraki
Listeler Üzerine Daha Fazla Bilgi
Liste veri türünün birkaç yöntemi daha var. İşte liste nesnelerinin bütün yöntemleri:
append(x)
Listenin sonuna bir eleman ekler; a[len(a):] = [x] ifadesine denktir.
extend(L)
Listeyi verilen listedeki tüm elemanarı ekleyerek genişletir; a[len(a):] = L ifadesine denktir.
insert(i, x)
Belirtilen konuma bir eleman yerleştirir. İlk argüman elemanın yerleştirileceği indistir. a.insert(0, x) ifadesi x'i listenin başına yerleştirir, ve a.insert(len(a), x) ifadesi a.append(x) ifadesine denktir.
remove(x)
Liste içinde değeri x olan ilk elemanı listeden siler. Böyle bir öğe yok ise bu hatadır.
pop([i])
Belirtilen konumdaki elemanı listeden siler ve bunu geri döndürür. Eğer bir indis belirtilmediyse, a.pop() listedeki son elemanı siler ve geri döndürür. (i etrafındaki köşeli ayraçlar bu parametreanin seçimlik olduğunu belirtir. Bu yazım biçimini Python belgelerinde sıkça görebilirsiniz.)
index(x)
Değeri x olan elemanın indisini geri döndürür. Böyle bir eleman yok ise bu hatadır.
count(x)
x'in listede kaç adet bulunduğunu bulur ve bu değeri geri döndürür.
sort()
Listenin elemanlarını sıralar - yerinde.
reverse()
Listenin sırasını tersine çevirir - yerinde.
Liste yöntemlerinin çoğunu kullanan bir örnek:
>>> a = [66.6, 333, 333, 1, 1234.5]
>>> print a.count(333), a.count(66.6), a.count('x')
2 1 0
>>> a.insert(2, -1)
>>> a.append(333)
>>> a
[66.6, 333, -1, 333, 1, 1234.5, 333]
>>> a.index(333)
1
>>> a.remove(333)
>>> a
[66.6, -1, 333, 1, 1234.5, 333]
>>> a.reverse()
>>> a
[333, 1234.5, 1, 333, -1, 66.6]
>>> a.sort()
>>> a
[-1, 1, 66.6, 333, 333, 1234.5]
Listelerin Yığın Olarak Kullanılması
Liste yöntemleri listelerin kolayca yığın olarak kullanılmasını sağlarlar. Yığına son giren eleman ilk çıkar. Yığının üzerine eleman eklemek için append() ve en üstteki elemanı almak için indis belirtmeden pop() kullanılır. Örnek:
>>> yigin = [3, 4, 5]
>>> yigin.append(6)
>>> yigin.append(7)
>>> yigin
[3, 4, 5, 6, 7]
>>> yigin.pop()
7
>>> yigin
[3, 4, 5, 6]
>>> yigin.pop()
6
>>> yigin.pop()
5
>>> yigin
[3, 4]
Listelerin Kuyruk Olarak Kullanılması
Listeleri kuyruk olarak da kullanmak mümkün. Bir kuyrukta ilk eklenen eleman ilk alınan elemandır (ilk giren ilk çıkar). Kuyruğun sonuna bir eleman eklemek için append() kullanılır. Sıranın başından bir eleman almak için ise 0 indisi ile pop() kullanılır. Örnek:
>>> kuyruk = ["Ali", "Veli", "Deli"]
>>> kuyruk.append("Küpeli")      # Küpeli kuyrukta
>>> kuyruk.append("Aylin")      # Aylin kuyrukta
>>> kuyruk.pop(0)
'Ali'
>>> kuyruk.pop(0)
'Veli'
>>> kuyruk
['Deli', 'Küpeli', 'Aylin']
İşlevsel Yazılım Geliştirme Araçları
Listelerle kullanıldığında çok faydalı olan yerleşik işlevler vardır: filter(), map(), ve reduce().
filter(işlev, sıra) sıra içerisinden işlev(eleman)'ın doğru sonuç verdiği elemanların bulunduğu (mümkünse aynı türden) bir sıra geri döndürür. Örneğin, bazı asal sayıları hesaplamak için şöyle yapılabilir:
>>> def f(x): return x % 2 != 0 and x % 3 != 0
...
>>> filter(f, range(2, 25))
[5, 7, 11, 13, 17, 19, 23]
map(işlev, sıra) sıranın her elemanı için işlev(sıra) çağırır ve geri döndürülen değerlerin oluşturduğu listeyi geri döndürür. Örneğin bazı sayıların küplerini hesaplamak için şu yol izlenebilir:
>>> def cube(x): return x*x*x
...
>>> map(cube, range(1, 11))
[1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000]
map(işlev, sıra) ifadesinde birden fazla sıra da kullanılabilir; ancak bu durumda işlev sıra sayısı kadar argümana sahip olmalıdır. işlev her sıranın uygun elemanını bir argüman olarak alır; ancak sıralardan biri kısa ise eksik elemanlar için işleve None argümanı geçirilir. Eğer işlev adı için de None kullanılırsa argümanlarını geri döndüren bir işlev etkisi yaratılır.
Bu iki özel durumu birleştirerek map(None, list1, list2) ifadesi ile bir çift diziyi çiftlerden oluşan bir diziye çevirebiliriz. Örnek:
>>> sira = range(8)
>>> def kare(x): return x*x
...
>>> map(None, sira, map(kare, sira))
[(0, 0), (1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16), (5, 25), (6, 36), (7, 49)]
reduce(işlev, sıra) ifadesi tek bir değer geri döndürür. Bu değer şöyle elde edilir: iki argümanlı işleve sıranın ilk iki elemanı argüman olarak verilir, sonra da elde edilen sonuç ile sıranın sonraki elemanı argüman olarak verilir, daha sonra yine elde edilen sonuç ile bir sonraki eleman işleve verilir ve bu işlem bütün elemanlar için tekrarlanır. Örneğin 1'den 10'a kadar olanlar böyle toplanabilir:
>>> def topla(x,y): return x+y
...
>>> reduce(topla, range(1, 11))
55
Sırada sadece bir eleman var ise bunun değeri geri döndürülür; sıra boş ise bir istisna oluşur (exception).
Başlangıç değerini bildirmek için üçüncü bir argüman kullanılabilir. Bu durumda işleve ilk olarak başlangıç değeri ve sıranın ilk elemanına uygulanır ve diğer elemanlar ile devam eder. Örnek:
>>> def sonuc(sira):
...   def topla(x,y): return x+y
...   return reduce(topla, sira, 0)
...
>>> sonuc(range(1, 11))
55
>>> sonuc([])
0
Liste Üreteçleri
Liste üreteçleri map(), filter() ve/veya lambda işlevlerini kullanmadan liste yaratmanın kısa bir yoludur. Bu yolla yaratılan liste tanımı genellikle daha kolay anlaşılır olur. Bir liste üreteci bir ifade ve bir for döngüsü ile bunları izleyen sıfır ya da daha fazla for veya if ifadelerinden oluşur. Sonuç kendisini izleyen for ve if bağlamında değerlendirilen ifadeden oluşan bir listedir. Eğer ifade bir demete (değişmez liste [tuple]) dönüşecekse parantez içinde yazılmalıdır.
>>> freshfruit = [' banana', ' loganberry ', 'passion fruit ']
>>> [weapon.strip() for weapon in freshfruit] # elemanları saran
boşlukların atıldığı yeni bir liste
['banana', 'loganberry', 'passion fruit']
>>> vec = [2, 4, 6]
>>> [3*x for x in vec]
[6, 12, 18]
>>> [3*x for x in vec if x > 3]
[12, 18]
>>> [3*x for x in vec if x < 2]
[]
>>> [{x: x**2} for x in vec]  # sözlüklerden oluşan bir liste
[{2: 4}, {4: 16}, {6: 36}]
>>> [[x,x**2] for x in vec]
[[2, 4], [4, 16], [6, 36]]
>>> [x, x**2 for x in vec]  # hata - demet için parantez gerekir
 File "<stdin>", line 1, in ?
  [x, x**2 for x in vec]
        ^
SyntaxError: invalid syntax
>>> [(x, x**2) for x in vec]
[(2, 4), (4, 16), (6, 36)]
>>> vec1 = [2, 4, 6]
>>> vec2 = [4, 3, -9]
>>> [x*y for x in vec1 for y in vec2]
[8, 6, -18, 16, 12, -36, 24, 18, -54]
>>> [x+y for x in vec1 for y in vec2]
[6, 5, -7, 8, 7, -5, 10, 9, -3]
>>> [vec1[i]*vec2[i] for i in range(len(vec1))]
[8, 12, -54]
Liste üreteçlerinin for döngülerine benzer davranması için, döngü değişkenine yapılan atamalar üreteç dışında da görünürler:
>>> x = 100           # bu değişecek
>>> [x**3 for x in range(5)]
[0, 1, 8, 27, 64]
>>> x
4                # range(5) için son değer
>>
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Veri Yapıları Başlangıç del Deyimi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası